தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நீராவி எழும்புதல் ; மரித்தல்

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மரித்தல். (J.) 2. To expire, to die, as breath flying away;
  • நீராவியெழும்புதல். 1. Steam exhaling, as from hot food;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr. < ஆவி +.1. Steam exhaling, as from hot food; நீராவியெழும்புதல். 2. To expire, to die, as breath flyingaway; மரித்தல். (J.)