தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    விருந்து புறந்தருகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விருந்து புறந்தருகை. (பதிற்றுப்.21,13,உரை). Hospitality to guests held to be as meritorious as a sacrifice;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. Hospitality to guests held to be asmeritorious as a sacrifice; விருந்து புறந்தருகை.(பதிற்றுப். 21, 13, உரை.)