தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விசுவாசகாதகம். (W.) Violated faith;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Violated faith.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< ā-paša +. Violated faith; விசுவாசகாதகம். (W.)