தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கோலோகம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கோலோகம். (அக.நி.) A part of heaven, called kōlōkam, identified with Krṣṇa's heaven;

வின்சுலோ
  • ''s.'' One of the seven superior worlds, சுவர்க்கம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஆன் +. A partof heaven, called Kōlōkam, identified withKṛṣṇa's heaven; கோலோகம். (அக. நி.)