தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆயிரநரம்புள்ள யாழ். (பிங்.) The original lute with 1000 strings;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. The original lute with 1000 strings; ஆயிரநரம்புள்ளயாழ். (பிங்.)