தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பற்றுக்கோடு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பற்றுக்கோடு. (பிங்.) Support, prop;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Support, prop; பற்றுக்கோடு. (பிங்.)