தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சார்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சார்தல். To seek shelter or refuge with;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 11 v. tr. < id. Toseek shelter or refuge with; சார்தல்.