தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வெம்மை செய்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வெம்மைசெய்தல். அழற்றிய பல்கதிர் (கந்தபு.திருப்பர.6.) To burn, scorch, heat, cauterise, cause smarting as a burn, or a caustic or a poison, to inflame, irritate;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 5 v. tr. caus. of அழல்-.To burn, scorch, heat, cauterise, cause smarting as a burn, or a caustic or a poison, to inflame, irritate; வெம்மைசெய்தல். அழற்றிய பல்கதிர் (கந்தபு. திருப்பர. 6).