தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வெங்காயம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வெங்காயம். (சித். அக.) Onion;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Onion; வெங்காயம். (சித். அக.)