தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தருக்கநூல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தருக்கநூல். அளவைநூல் சொன்னூல் கற்றே கற்கவேண்டுதலின் (குறள்.725, உரை). Logic;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Logic; தருக்கநூல். அளவைநூல் சொன்னூல் கற்றேகற்கவேண்டுதலின் (குறள், 725, உரை).