தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பன்னிரு ஆதித்தருள் ஒருவர் ; சூரியன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • (கூர்மபு. ஆதவர் சிறப். 2.) See அரியமன்.
  • பிதிர்தேவதை. 1. The manes;
  • சூரியபக்தன். 2. Devotee of Sūrya;

வின்சுலோ
  • ''s.'' The sun, சூரியன். 2. A class of manes or deified ancestors, ஓர்பிதிர்தேவதை. Wils. p. 72. ARYAMA.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. See அரியமன். (கூர்மபு. ஆதவர் சிறப். 2.)
  • n. < aryamā nom. sing. of aryaman. (நாநார்த்த.) 1. The manes;பிதிர்தேவதை. 2. Devotee of Sūrya; சூரியபக்தன்.
  • n. < aryamā nom. sing. of aryaman. (நாநார்த்த.) 1. The manes;பிதிர்தேவதை. 2. Devotee of Sūrya; சூரியபக்தன்.