தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வெற்றிலைநறுக்குங் கருவி. (C.G.) Betel-leaf plucker's thimble;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Betel-leafplucker's thimble; வெற்றிலைநறுக்குங் கருவி. (C. G.)