தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . Difference of opinion.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < abhi-prāya +. Difference of opinion.