தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சேய்மைச்சுட்டு ; படர்க்கைச்சுட்டு ; சுட்டிக் கவனிக்கச்செய்தற் குறிப்பு ; கீழ் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அங்கே. Loc. There, over there;
  • சுட்டிக் கவனிக்கச்செய்தற் குறிப்பு. அங் கதோ வுள்கறுத் தழகிற் றேய்ந்தது (சீவக. 2679). Lo! behold!

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • interj. behold there; lo !

வின்சுலோ
  • [atō ] . A word used for calling attention, lo, behold, சேய்மைச்சுட்டு. ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • int. [K. adō, M. atā.] Lo!behold! சுட்டிக் கவனிக்கச்செய்தற் குறிப்பு. அங்கதோ வுள்கறுத் தழகிற் றேய்ந்தது (சீவக. 2679).
  • adv. < அது. There, overthere; அங்கே. Loc.
  • adv. < அது. There, overthere; அங்கே. Loc.