தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அட்டவீரட்டங்களூ ளொன்று. Siva shrine in S. Arcot district where Siva is believed to have reduced to ashes the tiri-puram, one of atta-vīrattam, q.v.;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Šiva shrine in S.Arcot district where Šiva is believed to havereduced to ashes the tiri-puram, one of aṭṭa-vīraṭṭam, q.v.; அட்டவீரட்டங்களூ ளொன்று.