தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • 1/16குழி. (G.Sm.D.I.i.288.) 3. Space sufficient to grow a plantain-tree;
  • ஓர் அளவை (M.M) 2. one sixteenth of a measure of capacity or length
  • ரூபாவின் பதினாறிலொரு பகுதி. 1. Anna=1/16 rupee;
  • விநோதம். அணவாயித்துக் காலங்கழிக்க (ஈடு) Pastime, sport;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. an anna, வீச ரூபாய்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. அணாப்பு-. Pastime,sport; விநோதம். அணாவாய்த்துக் காலங்கழிக்க. (ஈடு).
  • n. < U. ānā. 1. Anna = &frac116; rupee; ரூபாவின் பதினாறிலொரு பகுதி. 2. One-sixteenth of a measure of capacity or length;ஓர் அளவை. (M.M.) 3. Space sufficient to growa plantain-tree; &frac116; குழி. (G. Sm. D. I, i. 288.)