தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எழுத்தாளன். (யாழ். அக.) Scribe, writer;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< akṣara-jīvika. Scribe, writer; எழுத்தாளன்.(யாழ். அக.)