தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கௌதமமுனி. Gautama, founder of the Nyāya phil., as having an eye in his right foot;
  • நியாயசாத்திரத்தைப் பின்பற்றி நடப்பவன். (W.) Follower of Nyāya philosophy propounded by Akṣapāda;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A name of கௌ தம, Rishi, the author of தருமசாஸ்திரம், and தருக்கசாஸ்திரம்; who had an eye in the foot. 2. A follower of Nyaya system of philosophy.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Akṣa-pāda. Gautama, founder of the Nyāya phil.,as having an eye in his right foot; கௌதமமுனி.
  • n. < Akṣapāda.Follower of Nyāya philosophy propounded byAkṣapāda; நியாயசாத்திரத்தைப் பின்பற்றி நடப்பவன். (W.)