தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அச்சிடும் யந்திரம். Mod. Printing press;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அச்சு+. Printing press; அச்சிடும் யந்திரம். Mod.