தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நெம்புதடி. Pond. Lever, in mechanica;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அச்சு +.Lever, in mechanics; நெம்புதடி. Pond.