தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கள்ளர் பட்டங்களுளொன்று. (கள்ளர்சரித். 145.) A title of Kaḷḷars;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. A title of Kaḷḷars; கள்ளர் பட்டங்களுளொன்று. (கள்ளர்சரித். 145.)