தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பயிர்களின் பாதுகாப்புக்காகக் குடிகள் முற்காலத்துப் பாளையக்காரருக்குச் செலுத்திவந்த வரி. Cm. A tax paid by ryots to the poligars for protection of the standing crops;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அச்சு+ காவல். A tax paid by ryots to the poligarsfor protection of the standing crops; பயிர்களின் பாதுகாப்புக்காகக் குடிகள் முற்காலத்துப்பாளையக்காரருக்குச் செலுத்திவந்த வரி. Cm.