தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அச்சிமட்டம். (R.) Achin pony;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Malay.achih +. Achin pony; அச்சிமட்டம். (R.)