தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • களைப்பு. Loc. Tediousness; weariness;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Tediousness;weariness; களைப்பு. Loc.