தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தொட்டிற்சீலை. (R.) Cradle improvised out of cloth;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< அசைந்தாடு- +. Cradle improvised out ofcloth; தொட்டிற்சீலை. (R.)