தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உடலிலுண்டாம் வாதநோய் வகை. (R.) A kind of ventrosity in the body;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-sēvaka + vāta. A kind of ventrosity in thebody; உடலிலுண்டாம் வாதநோய் வகை. (R.)