தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அத்தாட்சியற்றது. (யாழ். அக.) That which is not attested or proved;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. That which is notattested or proved; அத்தாட்சியற்றது. (யாழ். அக.)