தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • குதிரைப்பற்பாஷாணம். (வை. மூ:) Kutirai-p-paṟ-pāṣāṇam, a mineral poison;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. ašva.Kutirai-p-paṟ-pāṣāṇam, a mineral poison;குதிரைப்பற்பாஷாணம். (வை. மூ.)