தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மரணம். (யாழ். அக.) Death;
  • அடுப்பு. 2. Oven;
  • வயல். 1. Field;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < asu + anta. Death; மரணம். (யாழ். அக.)
  • n. < ašmanta.(யாழ். அக.) 1. Field; வயல். 2. Oven; அடுப்பு.