தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கயமுகாசுரன். (தக்கயாகப். 3, உரை.) An asura named Kayamukācuraṉ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< asura +. An asura named Kayamukācuraṉ; கயமுகாசுரன். (தக்கயாகப். 3, உரை.)