தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இரதம். (வை. மூ.) Mercury;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. அகனாதி. Mercury; இரதம். (வை. மூ.)