தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    உடல் ; அற்பகாலம் ; காற்று ; தவளை ; முன்றில் ; தலையற்றது , முண்டம் ; தீ .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • காற்று. 1. Wind;
  • உடம்பு. 5. Body;
  • தீ. (நாநார்த்த.) Fire;
  • முற்றம். 4. Court-yard;
  • தவளை. 3. Frog;
  • சப்தாதி விஷயம். 2. Object of the senses;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ajira. (நாநார்த்த.)1. Wind; காற்று. 2. Object of the senses; சப்தாதி விஷயம். 3. Frog; தவளை. 4. Court-yard;முற்றம். 5. Body; உடம்பு.
  • n. < ašira. Fire;தீ. (நாநார்த்த.)