தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நகைத்துப் பேசும் பேச்சு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நகைத்துப்பேசும் பேச்சு. கசுகுசென்னவே சொல் லசிகை யென்னடி (மதுரகவி.4). Mirthful conversation;
  • பொறுமை. Colloq. Envy, jealousy;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < hasikā. Mirthfulconversation; நகைத்துப்பேசும் பேச்சு. கசுகுசென்னவே சொல் லசிகை யென்னடி (மதுரகவி. 4).
  • n. < asūyā. Envy,jealousy; பொறாமை. Colloq.