தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சாரமற்றது ; ஆமணக்கு ; அரசவை மண்டபம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆமணக்கு. (சிந்தா. நி. 59.) Castor plant;
  • பயனற்றது. 2. That which is without strength or value, which is unsubstantial;
  • ஆஸ்தானமண்டபம். Royal audience-hall;
  • சாரமற்றது. 1. That which is sapless;

வின்சுலோ
  • [acāram] ''s.'' [''priv.'' அ ''et'' சாரம்.] In sipidity, unsavoriness, சாரமின்மை. 2. Un profitableness, பிரயோசனமில்லாமை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-sāra. 1. Thatwhich is sapless; சாரமற்றது. 2. That whichis without strength or value, which is unsubstantial; பயனற்றது.
  • n. < U. ḥaẓar. [T.ajāramu, K. ajāra.] Royal audience-hall;ஆஸ்தானமண்டபம்.
  • n. < a-sāra. Castorplant; ஆமணக்கு. (சிந்தா. நி. 59.)