தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அரசு. (பரி. அக.) Pipal;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Pipal; அரசு. (பரி.அக.)