தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒருவகை லிங்கம். (சைவச. பொது. 123, உரை.) A kind of liṅga;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. + cala +. (Šaiva.) A kind of liṅga; ஒரு வகை லிங்கம். (சைவச. பொது. 123, உரை.)