தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தென்றல். (சிந்தா. நி. 56.) Southwind;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-cala +. South- wind; தென்றல். (சிந்தா. நி. 56.)