தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • புகலற்றவன். அசரணையாய்ப் புறந்திண்ணையிற் கிடந்து (நீலகேசி, 246, உரை). She who has no refuge;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-šaraṇā. Shewho has no refuge; புகலற்றவள். அசரணையாய்ப்புறந்திண்ணையிற் கிடந்து (நீலகேசி, 246, உரை).