தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அத்தி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அத்தி. (சித்.அக.) Country fig;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. அசமருதம். Country fig; அத்தி. (சித். அக.)