தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வெள்ளைப்பூடு. (சித். அக.) Garlic;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அசனம்+. Garlic; வெள்ளைப்பூடு. (சித். அக.)