தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அசிங்கம். காக்கை யெச்சமாதிகளில் யாவருக்கும் அசங்கிதபுத்தி யெப்படித் தோற்றுமோ (வேதாந்தசாரம், பக். 6). Uncleanliness;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-sahyatā.Uncleanliness; அசிங்கம். காக்கை யெச்சமாதிகளில்யாவருக்கும் அசங்கிதபுத்தி யெப்படித் தோற்றுமோ(வேதாந்தசாரம், பக். 6).