தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கற்றாழை. (பரி. அக.) Aloe;

வின்சுலோ
  • [angkiṉi] ''s.'' A species of aloes, ஓர் விதக்கற்றாழை. ''(M. Dic.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. aṅganā. Aloe;கற்றாழை. (பரி. அக.)