தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • குறளை கூறு வோ-ன்-ள். அங்கிடுதிருப்பி எங்கடி போனாய், சின்னண்ணன் செத்த இழவுக்குப் போனேன். Tale-bearer;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf.அங்கிடுதொடுப்பி. Tale-bearer; குறளை கூறுவோ-ன்-ள். அங்கிடுதிருப்பி எங்கடி போனாய்,சின்னண்ணன் செத்த இழவுக்குப் போனேன்.