தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கரும்பு. (பச். மூ.) Sugar-cane;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. அங்காரிகை.Sugar-cane; கரும்பு. (பச். மூ.)