தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அதிசபலன். அங்கண்ண னுண்டவென் னாருயிர்க் கோதிது (திவ். திருவாய். 9, 6, 6). One who is very affectionate;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + கண்.One who is very affectionate; அதிசபலன். அங்கண்ண ணுண்டவென் னாருயிர்க் கோதிது (திவ். திருவாய். 9, 6, 6).