தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உடற்கூற்று நூல். Mod. Anatomy;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < aṅga + chēdana +. Anatomy; உடற்கூற்று நூல். Mod.