தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சோளவகை. (விவசா. 3.) A kind of maize;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + கோடை +. A kind ofmaize; சோளவகை. (விவசா. 3.)