தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கோயிலுற்சவம் முதலியவற்றில் எடுக்கும் நெருப்புச்சட்டி. Loc. Fire-pot, as in temple-procession;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< அக்கினி +. Fire-pot, as in temple-procession; கோயிலுற்சவம் முதலியவற்றில் எடுக்கும்நெருப்புச்சட்டி. Loc.