தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கவுரிபாஷாணம். (வை. மூ.) A prepared arsenic;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. A preparedarsenic; கவுரிபாஷாணம். (வை. மூ.)