தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கல்லடிச்சேம்பு. (சித். அக.) An inferior variety of cēmpu;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. An inferior variety ofcēmpu; கல்லடிச்சேம்பு. (சித். அக.)